Gerçek ve tüzel kişilere gayrimenkul / inşaat hukuku alanında aşağıda belirtilen başlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti ofisimizce verilmektedir. 

 • İpotek işlemlerinin yapılması, İpotek akit tablolarının düzenlenmesi, her türlü ipotek tesisi, 
 • Satın alınması planlanan gayrimenkullerin her türlü incelemesinin yapılması ve tapu işlemlerinin yapılması, 
 • Tapu İptali ve tescil davalarının açılması ve takibi, 
 • Şuf’a hakkından doğan davaların açılması/aleyhe açılan davaların yürütülmesi, 
 • Apartman/Bina Yönetimine ilişkin tüm süreçlerde danışmanlık hizmetinin verilmesi, 
 • Kiira ilişkisinin kurulmasına ilişkin sözleşmelerin tanzimi, gerektiğinde görüşmelerin yapılması, 
 • Mevcut kira sözleşmelerinin incelenmesinin yapılması, ek protokollerin tanzimi, sözleşmelerin yorumlanması, 
 • Tahliye davalarının açılması, yürütülmesi; aleyhe açılan tahliye davalarının yürütülmesi, 
 • Kira alacaklarının takibinin yapılması, 
 • Kira tespit davalarının açılası, yürütülmesi, 
 • İnşaat, kat karşılığı inşaat, tadilat ve revizyon sözleşmelerinin tanzizimi, taraflarla görüşmelerin ve gerektiğinde toplantıların yapılması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi, 
 • Muris muvazaası davaları, 
 • Tapu kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar, 
 • Ortaklığın giderilmesi davaları (İzale-i şüyuu) 
 • Kadastro davaları, 
 • Vakıf hukukundan kaynaklanan davalar, 
 • Kamulaştırmasız el atma davaları, 
 • Ecrimisil davaları, 
 • Kamulaştırma davaları, 
 • Kamulaştırmasız el atma davaları 
 • Kentsel dönüşümden kaynaklanan davalar 
 • Tasarrufun iptali davaları, 
 • El atmanın önlenmesine ilişkin davalar, 
 • Kooperatif davaları 
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan davalar 
 • Satış vaadi sözleşmelerinin tanzimi ve sözleşmelerden doğan ihtilaflar.