İcra iflas hukukuna ilişkin vermiş olduğumuz hizmetler, ana başlıklar halinde aşağıda sayılmış olup icra takibinin yapısından doğan tüm işlemler titizlikle ve süresinde yerine getirilerek, doğabilecek olası davalar ayrıca takip edilmektedir. 

  • İlamlı/İlamsız/Kambiyo İcra takip dosyalarının hazırlanması ve borçlu kişi/kişiler aleyhine takibe geçilmesi, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, 
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip dosyalarının (kesin borç, anapara) hazırlanması ve dosyanın takip ve tamamlanması, 
  • Takibe geçilen dosyalara olası itirazlar hususunda itirazın iptali ya da iptal davalarının açılması ve takibi, 
  • Menfi tespit davalarının açılması, takibi, 
  • Şirkete / Kişiye  gelen haciz ihbarnamelerine karşı gerekli bildirimlerde bulunulması, 
  • Borçlulara ait adres, kayıt, malvarlığı vs. araştırmasının yapılarak dosyanın tahsil kabiliyetini en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlanması,