ŞİRKETLER HUKUKU- TİCARET HUKUKU
Şirketlerimizin olağan ticari faaliyetlerine devam ederken karşı karşıya kaldıkları hukukisorunların çözümünden; şirketlerin kendi iç yapılarını tüm hukuki ve cezai risklere karşı idealbir yapıya getirmeleri sürecine kadar uzanan geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık veavukatlık hizmetlerimizle şirketlerimizin yanındayız.Şirket hukuk ilişkisini “koruyucu hukuk” kavramı altında tanımlıyoruz ve şirket faaliyetlerinindoğabilecek hukuki sorunları minimize edecek bir yapıda yerine getirilmesini amaçlayanyapıyı kurmayı taahhüt ediyoruz.-Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve revizesi,-Ortaklar arasındaki ilişkilerin hukuki zeminin oluşturulması ve yönetimi,-Devir ve birleşme süreçlerinin, tür değiştirme süreçlerinin yönetimi,-Yıllık olağan ve olağanüstü genel kurullarının yapılması ve ticaret sicili nezdindegerçekleştirilecek işlemlerin yapılması,-Ticari sözleşmelerden doğan anlaşmazlıkların çözümü ve davaların yönetimi,-Rücu davaları, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminat davalarının takibi,-Şirketin faaliyetini göstermesi esnasında ihtiyaç duyacağı tüm sözleşmelerin (alım satım,kiralama, bayilik, leasing, vb.) hazırlanması, kontrol edilmesi, revizesinin yapılması,-Cari hesap ya da faturalardan kaynaklanan dava ve işlerin takibi,-Haksız rekabet oluşturacak nitelikteki 3 kişi/kişilerin davranışlarının mevcudiyeti halindegerekli tespitlerin yaptırılması ve bunun giderilmesi için gerekli davaların açılması,-Şirket – kamu ilişkilerinin yönetimi, yaşanan sorunlarla ilgili çözüm oluşturulması, idarihukuk süreçlerinin yönetimi,

BİLİŞİM VE VERİ GÜVENLİĞİ HUKUKU 

Günümüzde çok hızlı gelişen bilişim dünyası, birçok ticari faaliyeti ve kişisel ilişkiyi farklı bir mecraya taşımakta ve sanal bir ortam üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. 

Bu noktada mevcut yasal mevzuatın konu ile ilgili doğru anlaşılması ve bu ilişkilerde yer alan tarafların doğru alt yapıyı kurmaları kendileri için çok önemlidir.  

  • Bilişim yollarıyla işlenen sahtecilik ve dolandırıcılık suçları, 
  • Bilişim araçlarının ve internetin kullanımıyla gerçekleştirilen marka ihlallerine karşı açılacak davalar ve tazminat taleplerinin yönetimi, 
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yasal mevzuata ilişkin danışmanlık verilmesi ve hukuki alt yapılarının kurgulanması, 
  • İnternet yoluyla yapılan marka ve diğer hak ihlallerine Bilişim suçları ve bilişim hukukundan kaynaklanan ihtilaflar, 
  • Telekomünikasyon kullanıcı ve servis sağlayıcı ilişkilerinden doğan ihtilafların çözümü, 
  • Kişisel verilerin korunması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi,